Former Directors of NESAC

diwakar

Dr. PG Diwakar

(May 2015 - 6th Oct 2015)
sudhakar

Dr. S Sudhakar

(Nov 2010 - Apr 2015)
nages

Dr. PP Nageshwara Rao

(Sept 2007 - Nov 2010)
bhata

KC Bhattacharyya

(Jan 2002 - Sept 2007)
parihar

Dr. JS Parihar

(2000 - 2001)
psroy

Dr. PS Roy

(2001 - 2002)